Публикувано онлайн на 20 март 2015 г., 17:00 CET

Отворено писмо до Европейската комисия

Европейският дигитален единен пазар трябва да бъде многоезиков!

Стратегията за дигитален единен пазар трябва да се съобрази с предизвикателствата на многоезичието, за да може да осигури равнопоставеност на пазара на дигитални услуги на всички официални езици на ЕС.

Подпишете писмотоВижте кой е подписал писмото

 

Ние приветстваме плановете на Европейската комисия за изграждане на дигитален единен пазар (ЕДП) в Европа. Много пречки и препятствия вече бяха преодолени, а решението на други е заложено в настоящите цели за развитието на дигиталния единен пазар. Езиковата бариера обаче остава основно препятствие пред истинското обединение на европейската икономика и на европейското общество.

Езиковото многообразие е и трябва да остане основен ресурс и ценен културен актив на Европа. В същото време езиковите бариери, издигнати от факта, че Европа има 24 официални езика, водят до фрагментарност на европейския пазар и затрудняват усилията на за постигане на пълния му икономически потенциал. Почти половината от европейските граждани никога не са пазарували онлайн на език, различен от онзи, който говорят, достъпът до обществени електронни услуги обикновено се осъществява само на националните езици, а достъпът до богатите европейски културни и образователни достижения е ограничен в рамките на езиковите общности. Европейските малки и средни предприятия са допълнително ощетени заради по-високите разходи за разработване на услуги на множество езици, което пък оказва отрицателно въздействие върху конкурентоспособността им. 

За щастие, не е нужно Европа да се отказва от своето така ценно езиково многообразие, за да преодолее тези бариери. Развитието на технологиите ни предоставя възможности за създаване и достъп до различни инструменти за автоматизиране на превода и други приложения за преодоляване на многоезичието. Макар да не са перфектни, тези технологии доказано имат значителни предимства, тъй като позволяват многоезиков и междуезиков достъп до уебсайтове и приложения за електронни услуги, като използват методи за извличане и обработване на знание, което получават от данните на различни езици и на свой ред използват за повишаване на ефективността на превода.

Все пак глобалните неевропейски компании продължават да доминират в сектора за онлайн машинен превод и многоезикови технологични услуги, но те съсредоточават усилията си предимно върху ресурси и приложения за английски език и някои от най-големите световни езици, като пренебрегват езиците от ЕС, които са подкрепени от по-малка икономическа сила. В резултат почти половината от гражданите на Европа са ощетени като потребители на глобалния пазар поради факта, че използват майчиния си език.

Пазарът не успява сам да се справи с предизвикателството на многоезичието в ЕС, а това означава, че са необходими своевременни и съгласувани действия от страна на институциите на ЕС. Европа се нуждае от стратегия, която да посочва пътя и механизмите за преодоляване на езиковите бариери, за да даде възможност на европейския бизнес и на европейските граждани да се възползват от своята равнопоставеност и от равните възможности, които би трябвало да са открити за всички езикови общности в ЕС. Пълният потенциал на европейския пазар може да бъде разгърнат само ако Стратегията за дигиталния единен пазар предвижда разработване на технологични решения за преодоляване на езиковите бариери.

Тези решения трябва да включват, наред с всичко останало, пакет от дигитални услуги за всички официални езици на ЕС, които да бъдат напълно достъпни за всички европейски граждани, предприятия и организации. Достъпът до тези услуги е от ключово значение, за да могат технологичните компании и компаниите от сектора на услугите да създават и да предлагат многобройни търговски решения за различните нужди на пазара и за различните изисквания на граждани и общности.

Ние вярваме, че тези технологични решения, изградени на основата на първокласните иновации на европейската индустрия и постиженията на научноизследователската общност, ще предоставят на всички европейски граждани, предприятия и публични институции достъп до висококачествен машинен превод и комплексни езикови решения за бизнеса, потребителите и трансграничните публични услуги. Eвропейската индустрия и изследователската общност в момента разработват стратегическа програма за многоезичния дигитален единен пазар. Този стратегически документ ще бъде представен на срещата на върха в Рига, която ще се проведе на 27-29 април 2015 г.

Ние сме убедени, че Стратегията за дигиталния единен пазар, подготвяна от Европейската комисия, трябва да признае многоезичието не само като предизвикателство, но и като сериозна възможност за постигане на икономически растеж и социално единство.

Ние, долуподписаните заинтересовани лица – представители на изследователската общност, софтуерни разработчици, представители на общността на малките и средните предприятия, пазарни лидери, отговорни лица, които формират общественото мнение, физически лица и граждани на ЕС – искаме от Европейската комисия да обърне внимание на предизвикателствата на многоезичието при начертаването на Стратегията за дигиталния единен пазар и призоваваме отговорните институции да положим съвместни усилия, за да предложим решение за преодоляване на езиковите бариери, като по този начин превърнем в реалност един истински работещ и интегриран дигитален единен пазар.

 

Подпишете писмото Вижте кой е подписал писмото