Avaldatud veebis reedel, 20. märtsil 2015

Avalik kiri Euroopa Komisjonile

Euroopa digitaalne ühtne turg peab olema mitmekeelne.

Digitaalse ühtse turu strateegia peab käsile võtma mitmekeelsusega kaasnevad probleemid, et võimaldada võrdsed digivõimalused igas Euroopa Liidu ametlikus keeles.

AllkirjastanNäita allkirjastanuid

 

Meil on väga hea meel, et Euroopa Komisjonil on plaan luua Euroopas digitaalne ühtne turg (Digital Single Market – DSM). Palju piire ja takistusi on juba eemaldatud või nende eemaldamine on seatud üheks praeguse digitaalse ühtse turu eesmärgiks. Kuid peamine takistus Euroopa majanduse ja ühiskonna täielikul ühendamisel on endiselt keelebarjäär.

Keeleline mitmekesisus on Euroopa nurgakivi ja oluline kultuuriväärtus ning peab selleks ka jääma. Kuid meie 24 ametliku Euroopa Liidu keele loodud keelebarjäärid killustavad Euroopa Liidu turgu ning majanduspotentsiaal jääb teostamata. Peaaegu pooled Euroopa Liidu kodanikud teevad veebis oste vaid oma emakeeles, juurdepääs avalikele e-teenustele on tavaliselt piiratud rahvuskeeltega ning Euroopa Liidu hariv kultuuririkkus ei ületa keelekogukondade piire. Eriti ebasoodsas olukorras on Euroopa VKEd, sest mitmes keeles teenuste pakkumisega kaasnevad kulud kammitsevad ning sellel on piirav mõju ettevõtete konkurentsivõimele.

Õnneks ei pea Euroopa nende takistuste seljatamiseks loobuma keelelise mitmekesisuse väärtustamisest. Tehnoloogia areng on kaasa toonud lahendused tõlkimise ja muude mitmekeelsusega seotud protsesside automatiseerimiseks. Kuigi sellistel tehnoloogiatel on veel arenguruumi, on need juba praegu äärmiselt otstarbekad, võimaldades mitmekeelset ja keeleülest juurdepääsu veebilehtedele ja e-teenustele, väljavõtteid mitmekeelsest teabest ning kiirendades tõlkijate tööd.

Veebis leitavate masintõlke ja keeletehnoloogia teenuste arendajad on tavaliselt siiski üleilmsed väljastpoolt Euroopat pärit ettevõtted, kes keskenduvad peaasjalikult inglise keelele ja veel mõnele maailma suuremale keelele ning jätavad tähelepanuta need Euroopa Liidu keeled, millega ei kaasne nii suurt majandusvõimu. Selle tulemusel on peaaegu pooled Euroopa kodanikud oma emakeele tõttu ebasoodsas digitaalses olukorras.

Turg ei suuda üksi toime tulla Euroopa keelelise mitmekesisusega kaasnevate murekohtadega, selleks on vajalik Euroopa Liidu kiire ja kooskõlastatud sekkumine. Euroopa vajab keelebarjääride eemaldamiseks strateegiat, mis looks Euroopa Liidu ettevõtetele ja inimestele paremad väljavaated ning pakuks võrdseid digivõimalusi kõigile Euroopa Liidu keelekogukondadele.

Ainult siis, kui digitaalse ühtse turu strateegia näeb ette keelebarjääride ületamiseks tehnoloogiliste lahenduste kasutamise, on võimalik kasutada digitaalse ühtse turu kogupotentsiaali.

Nende lahenduste hulka peaks muu hulgas kuuluma kõiki Euroopa Liidu ametlikke keeli hõlmav digiteenuste kogum, mis on kättesaadav igale Euroopa kodanikule, ettevõttele ja organisatsioonile.

Need progressi võimaldavad digitaalsed keeleteenused loovad tehnoloogia- ja teenindusettevõtete jaoks pinnase, millelt luua mitmesuguseid turu vajadusi ja nõudeid hõlmavaid ärilahendusi.

Me arvame, et sellised tehnoloogilised lahendused, mis tuginevad esmaklassilistele Euroopa tööstusuuendustele ja uuringutulemustele, võimaldavad kõigile Euroopa kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele juurdepääsu kvaliteetsele masintõlkele ja keerukamatele keeletehnoloogilistele lisalahendustele, mis on mõeldud ettevõtete, tarbijate ja piiriüleste avalike teenuste tarbeks. Euroopa tööstuse ja teaduse esindajad arendavad praegu välja mitmekeelse digitaalse ühtse turu strateegilist tegevuskava. Strateegiat esitletakse tippkohtumisel Riga Summit 2015 (toimub 27.–29. aprillil 2015. aastal).

Me oleme veendunud, et Euroopa Komisjoni digitaalse ühtse turu strateegias ei tohiks mitmekeelsust pidada pelgalt probleemiks, vaid tuleks tähele panna sellega kaasnevaid laialdasi majanduskasvu ja sotsiaalse sidususe edendamise võimalusi.

Meie, allakirjutanud huvigrupid, teadlased, arendajad, VKEd, turu- ja arvamusliidrid, palume Euroopa Komisjonil digitaalse ühtse turu strateegias käsile võtta mitmekeelsusega kaasnevad probleemid ning lubame teha koostööd selle nimel, et välja töötada keelebarjääride ületamise lahendus, tänu millele saaks täielikult lõimitud digitaalsest ühtsest turust tegelikkus.

 

AllkirjastanNäita allkirjastanuid