Objavljeno u petak, 20. ožujka 2015. u 17.00 CET

Otvoreno pismo Europskoj komisiji

Jedinstveno europsko digitalno tržište mora biti višejezično!

Digitalna strategija jedinstvenoga tržišta mora odgovoriti na izazov višejezičnosti kako bi pružila jednake digitalne mogućnosti na svim službenim jezicima EU

Potpišite pismoPopis potpisnika

 

Pozdravljamo planove Europske komisije glede uspostave Jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) u Europi. Brojna su ograničenja i prepreke već uklonjene ili se rješavaju u sklopu tekućih ciljeva DSM-a. Ipak, jezične barijere i dalje predstavljaju značajnu prepreku istinski ujedinjenom europskom gospodarstvu i društvu.

Jezična raznolikost jest i mora ostati kamen temeljac i brižno čuvano kulturno dobro Europe. Međutim, jezične barijere koje stvara naših 24 službenih jezika EU čine europsko tržište fragmentiranim i ne dopuštaju mu ostvarenje njegova gospodarskog potencijala. Gotovo polovica europskih građana kupuje online isključivo na svom materinjem jeziku, pristup e-uslugama obično je ograničen na nacionale jezike, a bogatstvo obrazovnih i kulturnih sadržaja EU ograničeno je na pojedine jezične zajednice. Europska mala i srednja poduzeća u posebno su nepovoljnom položaju, budući da su troškovi pružanja usluga na više jezika previsoki te negativno utječu na njihovu konkurentnost.

Srećom, kako bi nadvladala ove prepreke, Europa se ne mora odreći blaga koje predstavlja jezična raznolikost. Tehnološki razvitak donio nam je rješenja za automatizaciju prevođenja i drugih višejezičnih procesa. Iako nisu savršene, ove tehnologije već donose goleme prednosti te omogućuju višejezični i međujezični pristup mrežnim stranicama i e-uslugama, ekstrakciju znanja iz višejezičnih podataka i veću učinkovitost prevoditelja.

Ipak, uslugama online strojnog prevođenja i jezičnih tehnologija dominiraju globalne izvaneuropske tvrtke koje se prvenstveno usredotočuju na engleski jezik te nekolicinu većih svjetskih jezika, zanemarujući jezike EU sa slabijom gospodarskom moći. Posljedica je da gotovo polovicu građana Europe njihov materinji jezik stavlja u nepovoljnu digitalnu situaciju.

Samo tržište ne uspijeva odgovoriti na europski jezični izazov koji poziva na neodložnu i usklađenu akciju na razini EU. Europi je potrebna strategija za uklanjanje jezičnih barijera koja bi osnažila poduzeća i pojedince u EU te svim jezičnim zajednicama EU pružila jednake digitalne mogućnosti.

Puni potencijal Jedinstvenoga digitalnog tržišta može se osloboditi samo ako strategija DSM-a bude predviđala uporabu tehnoloških rješenja kojima će se premostiti jezične barijere. Ova bi rješenja, između ostalog, trebala uključivati skup digitalnih usluga za sve službene jezike EU, dostupan svim europskim građanima, poduzećima i organizacijama. Ove ključne digitalne jezične usluge osnažit će tehnološke i uslužne tvrtke i omogućiti im da izrade brojna komercijalna rješenja kako bi se pokrila široka lepeza tržišnih potreba i zahtjeva.

Vjerujemo da će takva tehnološka rješenja, temeljena na izvrsnim inovacijama europske industrije i rezultatima istraživanja, svim europskim građanima, poduzećima i javnim institucijama omogućiti pristup visokokvalitetnom strojnome prevođenju i dodatnim naprednim jezičnim rješenjima za poduzeća, potrošače i prekogranične javne usluge. Europska industrijska i istraživačka zajednica trenutno izrađuje Strateški nacrt za višejezično Jedinstveno digitalno tržište. Ovaj će se strateški dokument predstaviti na Sastanku na vrhu u Rigi 2015. (od 27. do 29. travnja 2015.).

Uvjereni smo da strategija Europske komisije za Jedinstveno digitalno tržište mora prepoznati višejezičnost ne samo kao izazov nego i kao jedinstvenu priliku za gospodarski rast i društvenu koheziju.

Mi, dolje potpisani dionici – istraživači, razvojni programeri, mala i srednja poduzeća, tržišni lideri i kreatori javnog mišljenja te pojedinci – tražimo od Europske komisije da odgovori na višejezični izazov u okviru strategije za DSM i obvezujemo se da ćemo surađivati pri iznalaženju rješenja za prevladavanje jezičnih barijera, čime bi istinski integrirano Jedinstveno digitalno tržište postalo stvarnost.

 

Potpišite pismoPopis potpisnika