Paskelbta internete penktadienį, 2015 m. kovo 20 d.

Atviras laiškas Europos Komisijai

Europos bendroji skaitmeninė rinka privalo būti daugiakalbė!

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje turi būti sprendžiamas daugiakalbystės klausimas, kad visoms oficialioms ES kalboms būtų suteiktos lygios skaitmeninės prieigos galimybės.

Pasirašyti laiškąPeržiūrėti pasirašiusius

 

Palankiai vertiname Europos Komisijos planus Europoje sukurti bendrąją skaitmeninę rinką (BSR). Daugelis sienų ir kliūčių jau pašalinta arba jos nagrinėjamos nustatant dabartinius bendrosios skaitmeninės rinkos tikslus. Vis dėlto kalbinės kliūtys tebelieka didžiausias trukdis siekiant iš tiesų bendros Europos ekonomikos ir visuomenės.

Kalbų įvairovė yra ir privalo likti Europos kertinis akmuo ir branginama Europos kultūros vertybė. Tačiau dėl kalbinių kliūčių, kurių atsiranda vartojant 24 oficialias ES kalbas, Europos rinka yra susiskaidžiusi ir neišnaudoja savo ekonominio potencialo. Beveik pusė ES piliečių niekada neapsiperka internetu ne savo gimtąja kalba, galimybė pasinaudoti viešosiomis el. paslaugomis paprastai suteikiama tik nacionaline kalba, o gausi ES švietimo ir kultūrinė medžiaga lieka savose kalbinėse bendruomenėse.  Itin nepalankioje padėtyje atsiduria Europos MVĮ, nes reikia pernelyg didelių išlaidų norint teikti paslaugas keliomis kalbomis, o tai daro neigiamą poveikį jų konkurencingumui.

Laimei, norint pašalinti šias kliūtis, Europai nereikia atsisakyti savo turto – kalbų įvairovės. Dėl technologinės plėtros galime taikyti naujus sprendimus – automatizuoti vertimą ir kitus daugiakalbius procesus. Nors šios technologijos nėra tobulos, jos jau dabar be galo naudingos, nes galima įvairiomis arba keliomis kalbomis vienu metu naudotis interneto svetainėmis ir el. paslaugomis, atrinkti žinias iš daugiakalbių duomenų ir didinti vertėjų darbo efektyvumą.

Vis dėlto internetines mašininio vertimo ir kalbų technologijų paslaugas daugiausia teikia pasaulinės, o ne Europos bendrovės, kurios didžiausią dėmesį skiria anglų kalbai ir kelioms plačiausiai naudojamoms pasaulio kalboms, o mažesnę ekonominę įtaką darančios ES kalbos lieka nuošalyje. Todėl beveik pusė ES piliečių skaitmeninėje erdvėje neturi palankių sąlygų dėl savo gimtosios kalbos.

Vien rinkoje dedamų pastangų neužtenka Europos kalbų sunkumams įveikti, tam reikia neatidėliojamų ir suderintų ES veiksmų. Europai reikia strategijos, kurią įgyvendinant būtų pašalintos kalbinės kliūtys, užtikrinant daugiau galimybių ES įmonėms ir gyventojams ir visoms ES kalbinėms bendruomenėms suteikiant vienodas skaitmeninės prieigos galimybes.

Kai Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje bus numatytas technologinių sprendimų taikymas siekiant įveikti kalbines kliūtis, tik tada bus galima atskleisti visą bendrosios skaitmeninės rinkos potencialą. Šie sprendimai, be kitų dalykų, turėtų apimti skaitmeninių paslaugų rinkinį, skirtą visoms oficialioms ES kalboms, prieinamą visiems ES piliečiams ir visoms įmonėms bei organizacijoms. Pasitelkus šias esmines skaitmenines kalbines paslaugas, suteikiančias daugiau galimybių, technologijų ir paslaugų bendrovės galės sukurti daugybę komercinių sprendimų, kuriais patenkins įvairius rinkos poreikius ir atitiks įvairius reikalavimus.

Manome, kad pasitelkus tokius technologinius sprendimus, pagrįstus išskirtinės kokybės Europos pramonės inovacijomis ir mokslinių tyrimų rezultatais, visiems ES piliečiams, įmonėms ir viešosioms įstaigoms bus suteikta galimybė pasinaudoti aukštos kokybės mašininio vertimo paslaugomis ir papildomais pažangiais kalbiniais sprendimais, skirtais įmonėms, vartotojams ir tarpvalstybinėms viešosioms tarnyboms. Šiuo metu Europos pramonės atstovų ir mokslininkų bendruomenė rengia Strateginę daugiakalbės bendrosios skaitmeninės rinkos darbotvarkę. Šis strategijos dokumentas bus pristatytas 2015 m. Rygos aukščiausiojo lygio susitikime (2015 m. balandžio 27–29 d.).

Esame įsitikinę, kad EK Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje daugiakalbystė turi būti vertinama ne tik kaip sunkumas, bet ir kaip nepaprastai didelė galimybė siekti ekonomikos augimo ir socialinės sanglaudos.

Mes, toliau pasirašę suinteresuotieji subjektai – mokslininkai, kūrėjai, MVĮ, rinkos lyderiai bei nuomonės formuotojai ir pavieniai asmenys – prašome Europos Komisijos Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje spręsti daugiakalbystės problemą ir įsipareigojame dirbti išvien siekdami rasti kalbinių kliūčių šalinimo būdų ir taip užtikrinti, kad tikrai integruota bendroji skaitmeninė rinka taptų tikrove.

 

Pasirašyti laiškąPeržiūrėti pasirašiusius