Publikacja online w piątek, 20 marca 2015 17:00 CET

List otwarty do Komisji Europejskiej

Europejski jednolity rynek cyfrowy musi być wielojęzyczny!

Strategia jednolitego rynku cyfrowego musi, dla zapewnienia równych szans cyfrowych we wszystkich językach urzędowych UE, sprostać wyzwaniom wielojęzyczności.

Podpisz listSprawdź kto już podpisał

 

Z radością przyjmujemy plany Komisji Europejskiej utworzenia jednolitego rynku cyfrowego (DSM) w Europie. Wiele granic i przeszkód zostało już usuniętych lub ich usuwanie jest przedmiotem realizacji bieżących celów DSM. Wciąż jednak główną przeszkodą na drodze do prawdziwie zjednoczonych europejskiej gospodarki i społeczeństwa pozostają bariery językowe.

Różnorodność językowa jest i musi pozostać fundamentem i najcenniejszym aktywem kulturowym Europy. Jednak bariery językowe tworzone przez 24. języki urzędowe UE powodują, że rynek europejski jest podzielony i nie realizuje w pełni swojego potencjału gospodarczego. Prawie połowa Europejczyków nigdy nie kupowała w sklepie on-line w języku innym niż ojczysty, dostęp do e-usług publicznych jest zazwyczaj ograniczony do języków narodowych, a bogactwo treści edukacyjnych i kulturalnych narodów Unii jest ograniczone ich istnieniem w pojedynczych wspólnotach językowych. Europejskie MŚP są w szczególnie niekorzystnej sytuacji, ponieważ koszty obsługi klienta w wielu językach są wysokie, co ma negatywny wpływ na ich konkurencyjność.

Na szczęście, dla przezwyciężenia tych przeszkód, Europa nie musi porzucać swojego skarbu, jakim jest różnorodność językowa. Rozwój technologiczny przyniósł rozwiązania dla automatyzacji tłumaczeń i innych procesów wielojęzycznych. Mimo, że wciąż niedoskonałe, te technologie już przynoszą ogromne korzyści, umożliwiając wielojęzyczny i międzyjęzykowy dostęp do stron internetowych i e-usług, wydobywania z wielojęzycznych danych wiedzy oraz zwiększania wydajności tłumaczy.

Tłumaczenia maszynowe i językowe usługi on-line są zdominowane przez globalne na ogół pozaeuropejskie firmy, które koncentrują się przede wszystkim na języku angielskim i kilku największych językach światowych, zaniedbując języki krajów Unii Europejskiej o słabszej gospodarczej pozycji. W efekcie prawie połowa obywateli Europy jest w sytuacji niekorzystnej ze względu na nieuwzględnienie ich języka ojczystego w cyfrowych technologiach.

Sam rynek, swą niewidzialną ręką, nie rozwiązuje europejskich problemów dotyczących języka, co prowadzi do postulatu natychmiastowych i skoordynowanych działań na szczeblu UE. Europa potrzebuje strategii usunięcia barier językowych, umożliwiającej przedsiębiorstwom i ludziom sprawną komunikację i zapewniającej równe szansy dla wszystkich społeczności językowych UE.

Tylko wtedy, gdy strategia DSM będzie przewidywać wykorzystanie rozwiązań technologicznych dla zniesienia barier językowych możliwe stanie się uwolnienie pełnego potencjału jednolitego rynku cyfrowego. Rozwiązania te dostępne dla wszystkich obywateli europejskich, przedsiębiorstw i organizacji powinny obejmować, między innymi, zestaw usług cyfrowych we wszystkich językach urzędowych UE. Te kluczowe językowe usługi cyfrowe pozwolą na udostępnienie technologii do tworzenia różnorodnych rozwiązań komercyjnych odpowiadających na zmieniające się potrzeby i wymagania rynku.

Wierzymy, że takie rozwiązania technologiczne, oparte na europejskich innowacjach przemysłowych i wynikach badań, zapewnią wszystkim europejskim obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom publicznym dostęp do wysokiej jakości tłumaczenia maszynowego i wyrafinowanych rozwiązań językowych dla przedsiębiorstw, konsumentów i transgranicznych usług publicznych. Społeczność europejskiego przemysłu i naukowców pracuje obecnie strategicznym planem wielojęzycznego jednolitego rynku cyfrowego. Ten dokument strategiczny zostanie przedstawiony na szczycie w Rydze (27-29 kwietnia 2015).

Jesteśmy przekonani, że strategia KE dla jednolitego rynku cyfrowego musi uznać wielojęzyczność nie tylko jako wyzwanie, ale również jako ogromną szansę dla wzrostu gospodarczego i spójności społecznej.

My, niżej podpisani interesariusze – naukowcy, deweloperzy, MŚP, liderzy rynku i środowisk opiniotwórczych oraz po prostu obywatele – zwracamy się do Komisji Europejskiej o zajęcie się wielojęzycznym wyzwaniem w strategii DSM i zobowiązujemy się do współpracy w celu uzyskania rozwiązań pozwalających na pokonanie barier językowych, a tym samym czyniących rzeczywistością zintegrowany jednolity rynek cyfrowego w Europie.

 

Podpisz listSprawdź kto już podpisał