Publicerat fredag 20 mars 2015 kl 17.00.

Öppet brev till EU-kommissionen

EUs digitala inre marknad måste fungera på många språk!

Strategin för EUs digitala inre marknad måste anta utmaningen med språklig mångfald så att alla EU-invånare kan få samma digitala möjligheter.

Skriv underSe vem som har skrivit under

 

Vi välkomnar Europeiska kommissionens planer på att inrätta en digital inre marknad i Europa. Många barriärer har redan tagits bort, medan andra uppmärksammas i de nuvarande direktiven. Språkbarriärer är och förblir dock ett allvarligt hinder för ett verkligt enat europeiskt samhälle med enad ekonomi.

Den språkliga mångfalden är och måste förbli en viktig hörnsten och en kulturell tillgång att ta tillvara i Europa. Men de språkliga hinder som uppstår på grund av våra 24 officiella EU-språk leder till en fragmenterad inre marknad som inte når upp till sin ekonomiska potential. Nästan hälften av invånarna i Europa shoppar aldrig online på något annat språk än sitt modersmål. Tillgången till e-tjänster är vanligen begränsad till det nationella språken och utbildningsmaterial och kultur i EU delas i stort sett bara inom den egna språkgemenskapen.  Europeiska små och medelstora företag är särskilt drabbade, eftersom kostnaderna det innebär att erbjuda tjänster på flera språk är avskräckande och har en negativ inverkan på deras konkurrenskraft.

För att komma över dessa barriärer behöver Europa inte överge sin språkliga rikedom. Den tekniska utvecklingen har gett oss lösningar för att automatisera översättningar och andra flerspråkliga processer. De är inte perfekta, men de ger redan stora fördelar och gör det möjligt att använda flerspråkliga webbplatser och e-tjänster, att utvinna kunskap ur flerspråkliga data och att öka översättarnas effektivitet.

Men automatiserad översättning  och andra språketeknologiska tjänster domineras av globala, icke-europeiska företag som i första hand fokuserar på engelska och ett fåtal av världens största språk, medan EU-språk med mindre ekonomisk potential förbises. Följden blir att nästan hälften av EU-invånarna  missgynnas i den digitala sfären på grund av sitt modersmål.

Marknaden kan inte ensam möta den språkliga utmaningen inom Europa; det krävs omedelbara och samordnade återgärder på EU-nivå. Europa behöver en strategi som övervinner språkbarriärer, stöttar företag och enskilda, och ger samma digitala möjligheter för alla språkgemenskaper inom EU.

Den digitala inre marknadens fulla potential kan bara frigöras genom en EU-strategi som omfattar teknologiska lösningar. En av dessa lösningar är att erbjuda en uppsättning digitala tjänster på alla officiella EU-språk som är tillgängliga för alla i Europa, såväl enskilda personer som företag och organisationer. Dessa grundläggande digitala språktjänster gör det möjligt för teknik- och serviceföretag att utveckla kommersiella lösningar som fyller många av marknadens behov.

Vi tror att sådana teknologiska lösningar, som bygger på den europeiska industrins fantastiska innovationer och forskningsresultat, kan ge företag, konsumenter och allmännyttiga tjänsteföretag som verkar i flera länder tillgång till maskinöversättning och sofistikerade språklösningar av hög kvalitet. Den europeiska industrin och europeiska språkforskare har utvecklat en Strategisk agenda för den digitala inre marknaden som presenterades på ett toppmöte i Riga, den 27-29 april 2015.

Vi är övertygade om att Europeiska kommissionens strategi för den digitala inre marknaden måste anamma flerspråkigheten inte bara som en utmaning, utan även som en fantastisk möjlighet till ekonomisk utveckling och social sammanhållning.

Vi – forskare, utvecklare, små och medelstora företag, marknadsledare, opinionsbildare och enskilda aktörer – som undertecknar detta öppna brev, uppmanar Europeiska kommissionen att inkludera den flerspråkliga utmaningen i sin strategi för den digitala inre marknaden och att samarbeta med oss för att hitta en lösning som överbryggar språkbarriärerna. Då kan vi skapa en verkligt integrerad, digital inre marknad.

 

Skriv underSe vem som har skrivit under